Grant to overcome the effects of the COVID-19 pandemic

On 01.02.2021 Led Company Ltd. signed a contract № BG16RFOP002-2.073-0746-C01 for the provision of financial grants under BG16RFOP002-2.073 “Support to micro and small enterprises to overcome the economic consequences of the pandemic COVID-19”.

The main goal of the project is to provide operating capital for a Bulgarian micro/small enterprise to deal with the consequences of the COVID-19 pandemic.
The main activity of the project is overcoming the shortage of funds, which occurred as a result of the epidemic outbreak of COVID-19.
The expected results from the implementation of the project are expressed in the achievement of a positive effect in relation to the beneficiary company for overcoming the economic consequences of the COVID-19 pandemic and stability of the jobs.

As a result of the implementation of the procedure, Led Company EOOD is expected to continue its activity for at least 3 months after the completion of the project.

Total value of the project: BGN 10,000.00, of which BGN 8,500.00 European and BGN 1,500.00 national co-financing.
Start: 01.02.2021. End: 01.05.2021.

Безвъзмездно финансиране за преодоляване на последствията от пандемията COVID-19

На 01.02.2021 г. Лед къмпани ООД сключи договор № BG16RFOP002-2.073-0746-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Основната цел на проекта е осигуряването на оперативен капитал за българско микро/малко предприятие за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
Основната дейност по проекта е преодоляване на недостига на средства, настъпил в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.
Очакваните резултати от изпълнението на проекта се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на предприятието – бенефициер за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

В резултат от изпълнението на процедурата се очаква Лед къмпани ЕООД да продължи дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта.

Обща стойност на проекта: 10 000,00 лв., от които 8 500,00 лв. европейско и 1 500,00 лв. национално съфинансиране.
Начало: 01.02.2021. Край: 01.05.2021.